#5039
Darwin
Participant

ถ้าจะกระแทก ควรเลือกใส่ตั้งแต่ต้น ตอนเห็นเค้าไพ่รางๆ ถ้าเดาถูกทาง เค้าไพ่เป็นอย่างที่เราจินตนาการ จะบวกกระจาย อย่าไปกระแทกตอนเค้าไพ่มันออกมาแล้วเยอะๆ เพราะโอกาสหลุดสูงมาก เพราะในความเป็นจริงจะหาไพ่ที่ออกตามเค้าจนหมดขอนคงยากยิ่ง